Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

БИЗНИС КОНТРОЛИНГ

Колвеко Гевгелија

БИЗНИС КОНТРОЛИНГ

  1. контролинг на обврски и побарувања
  2. Изготвување на пробен биланс, Биланс на успех, Биланс на состојба, преглед на парични текови
  3. Финансиски извештаи и објаснувачки белешки за потребите на консолидација

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

Колвеко

Гевгелија