Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Колвеко Гевгелија

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

  1. проучување и единствена примена на законите и подзаконските акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените
  2. изготвување поединечни акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на државните службеници и другите вработени и давање мислења и упатства по истите
  3. изготвување на акти за внатрешна организација и систематизација на работните места
  4. организирање и спроведување на постапката за вработување
  5. организирање и спроведување на постапката за оценување на вработените
  6. планирање, евиденција и следење на обуката, стручното оспособување и усовршување на државните службеници, вработени во Министерството
  7. подготвување и стручна и аналитичка обработка на податоци заради градење на стратегија и концепт за вработувањето во Министерството за правда
  8. прибирање на анкетните листови за пријавување на имотната состојба и изјавите за судир на интереси на вработени
  9. водење и ажурирање на евиденција на анкетните листови за пријавување на имотната состојба и изјавите за судир на интереси на вработени

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

Колвеко

Гевгелија