Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

Правни работи кои се поврзани со работењето на клиентите

Колвеко Гевгелија

Правни работи кои се поврзани со работењето на клиентите

  1. Изготвување на договори и акти согласно Законот за трговски друштва
  2. Основање на фирми
  3. Електронска пријава и одјава на работници и ППР обрасци
  4. Изготвување на акти согласно Законот за работни односи
  5. Постапки за јавни набавки
  6. Постапки за донации или спонзорства
  7. Постапка за пријава и работа на волонтери
  8. Поднесување документација во УЈП, банки, ЦР , НБРМ, министерства

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

Колвеко

Гевгелија