Сметководствено биро Колвеко Гевгелија

Услуги

ДАНОЧЕН КОНСАЛТИНГ

 1. Утврдување на обврска за ДДВ и право на поврат на ДДВ
 2. Советување во однос на комплексни трансакции од даночен аспект
 3. Целосна поддршка при даночна контрола
прочитај повеќе

БИЗНИС КОНСАЛТИНГ

 1. Анализа и документирање на постоечката состојба на ИТ системи
 2. Препораки за подобрување на постоечкиот ИТ систем
 3. Изработка на документација за иницијализација на проекти
 4. Надзор во реализација на ИТ проекти
прочитај повеќе

БИЗНИС КОНТРОЛИНГ

 1. контролинг на обврски и побарувања
 2. Изготвување на пробен биланс, Биланс на успех, Биланс на состојба, преглед на парични текови
 3. Финансиски извештаи и објаснувачки белешки за потребите на консолидација
прочитај повеќе

ПРАВНИ РАБОТИ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТЕЊЕТО НА КЛИЕНТИТЕ

 1. Изготвување на договори и акти согласно Законот за трговски друштва
 2. Основање на фирми ...
прочитај повеќе

ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 1. проучување и единствена примена на законите и подзаконските акти во врска со остварувањето на правата, обврските и одговорностите на вработените ...
прочитај повеќе

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител

сметководственото биро колвеко - Гевгелија

име презиме

сметководител